El règim econòmic

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
  • les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
  • les subvencions oficials o particulars
  • les donacions, les herències o els llegats
  • les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se 

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Comentaris

Segur que també t'interessa!