La denominació, els fins i el domicili


L’Associació Juvenil Barjaula regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’associació són: Els fins de l'associació són: Potenciar i organitzar esdeveniments que puguin ser d'interès pels joves de Montblanc i la Conca de Barberà com activitats culturals, lúdiques, divulgatives, solidàries, gastronòmiques i esportives.

Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: Activitats culturals, lúdiques, divulgatives, solidàries, gastronòmiques i esportives.

En queda exclòs tot ànim de lucre.


  1.  El domicili de l’associació s’estableix a Montblanc (43400), i radica al Carrer Muralla de Jaume II, torre 14.
  2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. 


Comentaris

Segur que també t'interessa!