La Junta Directiva

Presidència: Eduard Molné (2000)

Vicepresidència: Maria Andreu (2000)

Secretaria: Erika Custodio (2001) 

Tresoreria: Joel Clota (2000)

Vocals: Guillem Ollé (2000), Sergi Masalias (2000), Josep Maria Roca (2001), Martí Cantos (2001), Neus Casares (2001), Blanca Pagès (2001), Marina Pujadas (2001), Marta Viñas (2001), Rita Andreu (2001), Míriam Ortín (2001), Pol Porta (2002) i Roger Bella (2002).
 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d’edat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per: 
 • mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.
 • incapacitat o inhabilitació
 • renúncia notificada a l’òrgan de govern.
 • separació acordada per l’assemblea general.
 • per una assistència inferior al 70% de les reunions d’un trimestre. El recompte d’assistència es farà en la primera reunió del període següent.
 • qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.


La Junta Directiva té les facultats següents:
 • Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
 • Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
 • Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
 • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
 • Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
 • Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 • Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 • Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 • Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 1. subvencions o altres ajut
 2. l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
 • Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.
 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 • Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

 1.  La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a sis vegades cada trimestre. Els trimestres són els següents: gener-març, abril-juny, juliol-setembre, octubre-desembre.
 2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2.  Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Comentaris

Segur que també t'interessa!