La presidència i la vicepresidència

Presidència: Eduard Molné
Vicepresidència: Maria Andreu

  • Són pròpies de la presidència les funcions següents:
  1. Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
  • La presidència és substituïda, en cas d'absència o malaltia, per la vicepresidència o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Comentaris

Segur que també t'interessa!